موتورهای ساید هر کدام باید شفت (لوله که تیغه کرکره برقی به دور آن پیچیده می شود) مناسب خود را داشته باشند که در زیر به آن ها اشاره می شود.

رنج قدرت موتورهای ساید بر اساس کیلوگرم: 300kg 500kg 600kg 750kg 800kg 1300kg 1500kg

کرکره برقی

کرکره برقی

قطر شفت مورد نیاز موتورهای ساید کرکره برقی:

قطر شفت موتورهای ساید 300 , 500, 600 و 750 کیلوگرم 11 می باشد.

قطر شفت موتورهای ساید 800, 1300 و 1500 کیلوگرم 13 می باشد.