موتورهای توبولار از تاج های (قطعه متحرک سر موتور) متفاوت از نظر قطر و ظاهر بهره می برند که برای هر کدام باید شفت (لوله) مناسب که در زیر به آن ها اشاره می شود مورد استفاده قرار داد.

رنج قدرت موتورهای توبولار بر اساس نیوتن : 30NM 50NM 60NM 80NM 100NM 120NM 140NM 180NM 230NM 300NM

قطر تاج موتورها:

قطر تاج موتورهای 30 و 50 نیوتن 6 می باشد.

قطر تاج موتورهای 60، 80، 100، 120 و 140 نیوتن 8 می باشد.

قطر تاج موتورهای صنعتی 180، 230 و 300 نیوتن 11 می باشد.

شکل تاج موتورها:

شکل تاج موتورهای 30، 50، 60، 80 و 100 نیوتن هشت ظلعی می باشد.

شکل تاج موتورهای 120، 140، 180، 230 و 300 نیوتن گرد می باشد