ابتدا برای پیدا کردن محل مناسب نصب جک برقی به روی درب پارکینگ باید شرایط درب را
در نظر بگیریم ، از نظر علمی بهترین محل مناسب برای نصب در ارتفاع یک سوم پایین درب
می باشد ولی از نظر راحتی و کنترل فشار های افراد از بیرون به سمت داخل و امکان
دسترسی بهتر به جک برقی […]