پرداخت آنلاین

برای پرداخت هزینه به می توانید از دو روش آنلاین و غیر آنلاین استفاده نمایید.

روش آنلاین (امن)‌ بعد از انتخاب مبلغ و پر کردن بقیه موارد شما را به درگاه یکی از بانک های عضو شتاب متصل مینماید و می توانید ازهمان طریق پرداخت را انجام دهید.
روش دیگر هم پرداخت غیر آنلاین که می توانید از شماره حساب یا شماره کارت از هر طریقی (حضوری، همراه بانک و…) پرداخت را انجام دهید.

توجه داشته باشید برای تسریع روند سفارش بعد از پرداخت می توانید با کارشناسان فروش هماهنگی های لازم را به عمل بیاورید.

برای پرداخت آنلاین از طریق (جهان پی) و اتصال به یکی از درگاه های معتبر بانک های عضو شتاب از کادر روبرو استفاده نمایید.

اطلاعات پرداخت (غیر آنلاین):

بانک ملی

شماره کارت: 6037.9911.9594.6441

شماره حساب: 0102648872002

نام صاحب حساب: ریاضی