توضیح رسیور و ریموت را به زبان ساده می توان اینگونه شرح داد: رسیور یک گیرنده الکترونیکی است و ریموت یک فرستنده که وقتی این دو قطعه با هم هماهنگ شوند می توانند کنترل باز و بسته شدن یک درب اتوماتی را به عهده بگیرند.

ریموت یک فرمان را روی یک فرکانس مخصوص ارسال می کند و ریسیور آن فرمان را تبدیل به نیرو کرده به موتور می رساند.

رسیورها از نظر کلید یا رله (کانال) به 4 نوع تقسیم می شوند، (تک کانال، دو کانال، سه کانال و چهار کانال) که هر کدام از این مدل ها به منظور خاصی استفاده می شود.
کانال بیشتر رسیور به ما کمک می کند تا علاوه بر کنترل درب ما بتوانیم چشمی، فلاشر را هم کنترل کنیم.
به عنوان مثال اگر بخواهید تنها یک کرکره برقی را برای باز و بسته شدن کنترل نماییم یک رسیور تک کانال برای انجام این منظور کافی است، حالا اگر بخواهیم به این کرکره چشمی و فلاشر هم اضافه کنیم باید از رسیور 4 کانال استفاده کنیم.