فرمول محاسبه توان موتورکرکره برقی بر اساس نیوتن متر

این محاسبه برای موتورهای توبولار می باشد که توان آنها بر اساس نیوتن محاسبه می شود.

طول کرکره:    A
عرض کرکره:   B
عدد ثابت:     11   (توانی که هر متر مربع تیغه از موتور توبولار طلب می کند)

=?A×B=X     X×11

حاصل این معادله مقدار نیوتن مورد نیاز این ابعاد تیغه می باشد.

مثال:
طول تیغه 2 عرض تیغه 3
3×2= 6   6×11= 66 نیوتن نیروی لازم موتور

که در این صورت یک موتور 80 نیوتن انتخاب خوبی می باشد.

اما در کل برای انتخاب موتور توبولار برای تیغه های دوجداره آلمینیوم (که پرکاربردترین تیغه محصوب می شود) برای هر متر مربع 10 نیوتن نیروی موتور لازم است.

نکته: تمامی این ابعاد تیغه کرکره برقی از تجربه کاری به دست آمده و می تواند در شرایط مختلف (وزش باد, شیب درب و…) تغییر کند.